PTZ šparovček

Trgovinski kotiček za člane Podjetniško trgovske zbornice

Se izgubljate v množici predpisov, ki veljajo za vaše prodajne artikle? Podjetniško trgovska zbornica združuje številna mala in srednje velika trgovska podjetja, ki zaradi narave dela ne uspejo samostojno slediti predpisom in se srečujejo z vprašanji o pravilih, ki veljajo za posamezno vrsto artiklov. Članom zagotavljamo svetovanje s področja trgovine. 

Člani se na naš naslov obračajo z različnimi vprašanji. Odgovore na vprašanja s področja trgovine objavljamo na tem mestu, da lahko pomagajo tudi vam. Če na vprašanje, ki vas bremeni pri delu, spodaj ne najdete odgovora, nam ga lahko zastavite na naslov ptz@gzs.si.

Za člane PTZ je pisno svetovanje do 2.500 znakov brezplačno.

Pojasnila na vprašanja članov iz leta 2024:

Kaj vse moram upoštevati če želim oglaševati živilske izdelke ?

Katerim pogojem moram zadostiti proizvajalec, če želi prodajati lesene igrače ? 

Zanima me ali obstajajo kakšne omejitve pri uvozu rastlin za saditev? 

Zanima me kako se lahko oglašujejo biocidni izdelki ?

Kaj mora vsebovati tehnična dokumentacija tehničnega izdelka, ki bo predmet dajanja na  trg EU in ugotavljanja skladnosti z zakonodajo EU ?

Kako morajo biti označene elektronske cigarete v prodaji na drobno ?

Kakšne obveznosti prinaša mehanizem EU za prilaganje meja ogljika (CBAM) za uvoznike ? 

Koliko znaša tarifa za javno priobčitev glasbenih del v prodajalni ?

Zanima me v katerih primerih velja oprostitev plačila trošarine za uporabo energentov  in električne energije? 

Zanima me ali je blago,ki je uvoženo za namen analize oz .pregleda  oproščeno plačila uvoznih dajatev ?

Kako mora biti označen med v prodaji na drobno?  

 

Zanima me kakšni so pogoji za prodajo izdelkov, ki vsebujejo aditive ? 

Kakšne zahteve mora izpolnjevati embalaža v kateri se prodajajo  snovi in zmesi, ki so opredeljene kot nevarne?


Kakšne so zahteve glede označevanja hranilne vrednosti na živilskih izdelkih ?

 

Kakšni so pogoji za dajanje  fitofarmacevtskih sredstev v promet ? 

Pojasnila na vprašanja članov iz leta 2023:

Katere podatke mora vsebovati izjava o skladnosti za stroje ? 

Kakšen je postopek zaposlitve državljana Srbije v prodajalni na delovnem mestu prodajalca  ? 

Imam specializirano prodajalno s svetili in me zanima koliko znaša stopnja odpisa tega blaga  v trgovini na debelo in drobno?

 Kakšne ugodnosti prinaša preferencialno poreklo blaga in kje so določena?

Kako morajo biti označeni stroji pri dajanju na trg

Na slovenski trg nameravam dobaviti različne vrste detergentov za pranje perila in me zanima kako je potrebno označiti te izdelke v prodaji na drobno ?  

Na katerih področjih uporabe srečamo nanomateriale ?

 S katerimi podatki mora biti v prometu označena predpakirana  jedilna sol? 

Na slovenski trg nameravam dobaviti različne vrste detergentov za pranje perila in me zanima kako je potrebno označiti te izdelke v prodaji na drobno ? 

Na katerih področjih uporabe srečamo nanomateriale ?

S katerimi podatki mora biti v prometu označena predpakirana  jedilna sol? 

Pričenjam s  prodajo na debelo naravnih kozmetičnih izdelkov. Prosim za pojasnilo katere informacije so obvezne na deklaraciji  kozmetičnega izdelka. 

Ali obstajajo kakšne omejitve pri uvozu lesa iz tretjih držav?

Na stojnici želim prodajati raznovrstne izdelke splošne rabe ? Zanima me kateri pogoje moram izpolniti?

Ali je določitev porekla sadja in zelenjave pri prodaji na drobno obvezna?  

Ukvarjam se s prodajo tobačnih izdelkov in me zanima postopek določitve trošarine in druge podrobnosti  glede prodaje

Kakšni so pogoji za dajanje na trg  biocidov, med katere sodijo različni repelenti ?

Kateri plastični proizvodi za enkratno uporabo niso dovoljeni za dajanje na trg  v EU ?

Kako se morajo označevati cene blaga v prodaji na drobo ? 

S katerimi podatki morajo biti označeni živilski izdelki v prodaji na drobno ? 

 Ali novi zakon o varstvu potrošnikov  dopušča  primerjalno oglaševanje ? 

 Katera dokazila o poreklu se uporablja v obdobju »Prehodnih pravil o poreklu"?

Kateri postopki se štejejo za  nezadostne za pridobitev statusa izdelka s poreklom ? 

Odpiram prodajalno za prodajo na debelo in drobno z  motornimi vozili  iz drugih držav EU ? Zanima me kako poteka postopek obdavčitve  z DDV  in DMV. 

Kaj je dolžan storiti prodajalec, če ga potrošnik obvesti, da blago ni skladno (je neustrezno, ima napako itd) in zahteva zamenjavo oz. vzpostavitev skladnosti 

Ukvarjam se z izdelavo in prodajo  kuhinj po naročilu.  Glede na novi zakon  o varstvu potrošnikov me zanima katere podatke moram pred sklenitvijo pogodbe zagotoviti kupcu ?

Zanima me katere poenostavljene carinske postopke lahko uporablja uvoznik?

Katere podatke je potrebno predložiti  za priglasitev kozmetičnega izdelka ?

Kateri pogodbeni pogoji se štejejo za nepoštene?

Pričel bo z uvozom igrač iz naravnih materialov iz tretjih držav in me zanimajo pogoji dajanje na trg.

Za katere poklice zaposlitev tujca ni vezana na trg dela?

Katere novosti prinaša novi zakon o varstvu potrošnikov glede garancij?

Kako se mora označiti blago, ki je  predmet znižanj?

Katere zdravstvene trditve se lahko navajajo na oznakah oljčnega olja?

Pojasnila na vprašanja članov iz leta 2022:

Katere novosti prinaša novi zakon o varstvu potrošnikov glede garancij ?

Kako se mora označiti blago, ki je  predmet znižanj?  

Katere zdravstvene trditve se lahko navajajo na oznakah oljčnega olja?

 

Katerim zahtevam mora zadostiti pirotehnični izdelek, da se lahko da na trg ?

Katere spremembe prinaša novela Zakona o trgovini ?  

Katere bistvene zahteve  določa pravilnik o kakovosti piva?

Zanima me kakšni so pogoji za dajanje na trg gradbenih proizvodov, za katere ne obstajajo harmonizirani standardi na ravni EU?

Kaj določa direktiva  RoHS?

Ali drži podatek, da je potrebno hmelj certificirati pri dajanju na trg?

Želim uvoziti izdelke splošne rabe iz Šri Lanke in me zanima postopek carinjenja ?

Odprl bom trgovino na drobno z domačimi lesenimi izdelki in me zanima katere evidence o prodaji blaga moram voditi.

Kdaj je trgovec dolžan izdati garancijo za izdelek ?

Kako se mora označiti elektronske cigarete pri dajanju na trg  ?  

Katere zahteve morajo izpolnjevati naprave v katerih zgoreva plinasto gorivo?

Katere omejitve veljajo pri uvozu  sadja in zelenjave iz tretjih držav?

Kakšna je razlika pri vračilu blaga (čevljev)  pri nakupu preko spleta in pri običajnem nakupu blaga (čevljev) v prodajalni na drobno?

Katere informacije mora vsebovati izjava EU o skladnosti za dvigala ?

Kako morajo biti označeni aerosolni razpršilniki? 

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni  za opravljanje dejavnosti  prometa z nevarnimi kemikalijami? 

Za katere vrste kemikalij se mora v trgovini na drobno voditi evidenca ?  

Katere pogoje mora izpolnjevati proizvajalci ali uvozniki pri dajanju elektronskih cigaret na trg ? 

Kako poteka postopek zaščit kmetijskih pridelkov oziroma živil na nacionalni ravni ? 

Katere so obvezne informacije na embalaži nevarnih kemikalij 

Prodajam tehnične izdelke in me zanima kakšna je razlika med staro in novo energijsko nalepko? 

Katere evropske in nacionalne sheme kakovosti na področju živilskih izdelkov so v veljavi? 

Kako morajo biti označena vina pri dajanju na trg?  

V trgovini želim začasno zaposliti upokojeno prodajalko. Zanima me pod kakšnimi pogoji jo lahko zaposlim? 

Odpiram  trgovino na drobno z živilskimi izdelki . Zanima me kaj moram vedeti pri prevzemu živilskih izdelkov ?

Katere so obveznosti uvoznika pri dajanju na trg plinskih kartuš ?

Katere prehranske trditve se lahko navajajo na živilskih izdelkih ?

Odpiram trgovino z živilskimi izdelki na drobno in me zanima kaj moram upoštevati pri vzpostavitvi HACCP sistema?

Katere so kategorije osebne varovalne opreme?

Kako morajo biti označeni medicinski pripomočki pri dajanju v promet ?

Nameravam odpreti prodajalno pekovskih izdelkov in me zanima ali lahko vršim prodajo tudi ob nedeljah ?

V prodajalni želim zaposliti tujca in me zanima kakšen je postopek, da ga zaposlim? 

Katere so obveznosti odgovorne osebe pri  dajanju kozmetičnih proizvodov na trg ?

Kako se navaja rok uporabe živilskega izdelka ?

Kaj vse je potrebno upoštevati pri označevanje cen blaga ? 

Katere vsebine mora zajemati  Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka

 

Pojasnila na vprašanja članov iz leta 2021:

Ali so  lahko navodila o uporabi izdelka dostopna potrošniku preko QR kode?

Ukvarjam se s prodajo na drobno raznovrstnega blaga,  med drugim tudi s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo. Prosim za informacijo  katerih  izdelkov se ne sme več prodajati od 1.1.2022.

Kako morajo biti označeni stroji?

Katere predpise je potrebno upoštevati pri dajanju LEDF sijalk na trg EU?

Zanimam se za uvoz tobačnih izdelkov. Kakšne pogoje moram izpolniti?

Kakšne vrste prodaje je konsignacijska prodaja?

Kako poteka pridobivanje tarifne kvote pri uvozi določenega blaga?

Ali je pri trgovini na debelo z elektronskimi in telekomunikacijski napravami in deli (G 46.520) potrebno zagotavljati skladišče?

Kakšne so zahteve za dajanje jedilne soli na trg?

Kakšna je razlika pri uveljavljanju  napake pri kupljenem blagu med garancijo in stvarno napako?

Katere vrste opozoril je potrebno izpisati na deklaraciji igrač? 

Kakšen je postopek odpoklica živilskega izdelka s trga ?

Ali je brusilni stroj potrebno označiti s CE oznako?

Kako morajo biti označeni kozmetični izdelki pri dajanju na trg? 

Kako morajo biti označeni izdelki iz plemenitih kovin v prometu?

Nameravam pričeti s trgovino na debelo  z materiali za embaliranje živil. Zanima me katere predpise moram upoštevati pri tem?

Začel bom s proizvodnjo inovativnega izdelka, ki ga nameravam izvažati v različne države Zanima me kako se določi uvrstitev izdelka v carinsko nomeklaturo?

Katere pogoje mora izpolnjevati  podjetje, ki želi se želi ukvarjati s prodajo medicinskih pripomočkov na debelo ?

Zanima me ali je v prodajalni dovoljeno organizirati degustacije pijač, predvsem domačih vinarjev in katere pogoje moram kot trgovec pri prodaji še izpolnjevati?

Katere predpise je potrebno upoštevati pri dajanju na trg mleka in mlečnih izdelkov?

V katerih primerih je mogoče navesti poreklo blaga na samem računu ali drugem koncu komercialnega dokumenta?

Kakšne so posebnosti pri trgovanju s Turčijo zlasti kar zadeva poreklo blaga?

Katere podatke mora vsebovati varnostni list za biocidne proizvode ?

Zanima me ali je dovoljen izvoz rastlin in semen iz Slovenije v Švico?

Kako   mora biti označen med za prodajo na  drobno ? 

Katere so zavajajoče poslovne prakse, ki veljajo za nepoštene ?

Kako morajo biti označeni biocidni izdelki ? 

Kateri fitosanitarni pogoji veljajo pri uvozu rastlin in rastlinskih proizvodov ?  

Ali je možno odstopiti od pogodbe sklenjene na daljavo pri prodaji spodnjega perila? 

Kakšen je postopek geografske označbe za žgane pijače ?

Kakšna dokazila o poreklu blaga  je potrebno predložiti pri izvozu blaga v Združeno kraljestvo (ZK) po 1.1.2021 ? 

Kakšni so pogoji za uvoz živilskih izdelkov na trg Slovenije ?

Zanimam se za uvoz izdelkov široke potrošnje iz tretjih držav (Vietnam Indonezija itd ). Kje lahko pridobim informacije vezane na, višino carine, morebitne omejitve, prepovedi, dovoljenja itd.?

 

Pojasnila na vprašanja članov iz leta 2020:

Katere obveznosti mora izpolniti proizvajalec električne  opreme, če jo želi dati na trg  EU?  

Katere so obveznosti  malega proizvajalca piva pri obračunu in plačilu trošarine ?  

Kakšne so novosti pri tranzitnem postopku po izstopu Združenega kraljestva iz  EU?

Kateri so osnovni pogoji za prodajo preko spleta ? 

Kakšni bodo pogoji carinjenja blaga, ki bo v času zaključka prehodnega obdobja (31.12.2020) še v tranzitu med EU in Združenim kraljestvom?

Kakšne so zahteve za označevanje biocidnih proizvodov?

Katere so izjeme pri označevanju hranilne vrednosti živil?

Ali so simboli za označevanje nege tekstilnih izdelkov obvezni na tekstilnih izdelkih?

 

Kako bo potekala obdavčitev z DDV pri dobavi blaga in storitev z V. Britanijo po izstopu iz EU?

 

Kako je potrebno označiti  prehranska dopolnila? 

 

Kateri predpisi  urejajo področje materialov, ki prihajajo v stik z živili?

Uvoznika barv in lakov za les zanima, če je zavezanec za plačilo okoljske dajatve.

Katere so obveznosti uvoznikov osebne varovalne opreme ?

 

Komu  in koliko mora kot trgovec s pohištvom plačati za predvajanje glasbe v prodajalni ?

 

Kakšne zahteve mora izpolnjevati embalaža v kateri se prodajajo  snovi in zmesi, ki so opredeljene kot nevarne?

 

Pojasnila na vprašanja članov iz leta 2019:

Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za električno in elektronsko opremo in kako  se obračuna?

Katere so obveznosti uvoznika pri dajanju  igrač na trg ?

Kateri podatki morajo biti navedeni na računu malega davčnega zavezanca? 

Katere izdelke moramo označiti z energijsko nalepko?

Ali je podjetje zavezanec za plačilo okoljske dajatve, če se ukvarja z uvozom rabljenih gum?

Katero dovoljenje podjetje potrebuje, če želi na stojnici prodajati lastne unikatne tekstilne izdelke?

 Kako mora biti označeno pred pakirano meso?

 V katerih primerih se ne obračuna trošarina za energente in električno energijo ?

Katere podatke mora vsebovati izjava o skladnosti za dvigala?

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za dajanje detergentov v promet?

Katere evidence se morajo voditi v primeru izdaje nevarnih kemikalij?

Koliko znaša višina trošarine za tobačne izdelke?

Katere evidence mora voditi imetnik trošarinskega skladišča ?

Kdaj  poteka ugotavljanje skladnosti strojev po postopku ES  pregled tipa?

Ali lahko kupec odpove pogodbo, ki je bila sklenjena zunaj poslovnih  prostorov npr. na domu kupca), brez razloga ?  

Proizvajalec oken  bo kupcu v Avstriji opravilo montažo oken v večstanovanjskem objektu. Kakšni so pogoji za napotitev delavcev za izvedbo montaže v Avstriji?

Kako pogosto mora delodajalec delavce napotiti na zdravstveni pregled?

 

Kdaj  potrebuje vrednotnico izvajalec osebnega dopolnilnega dela, ki izdeluje različne izdelke na domu in jih nato v okviru komisijske prodaje prodaja v trgovinah?

Kakšne sheme kakovosti živilskih izdelkov obstajajo v Sloveniji?

Kdo so zavezanci za poročanje o embalaži?

Koliko časa je dolžan proizvajalec zagotavljati nadomestne dele za izdelek?

Ali je potrebno na deklaraciji  sesalca za prah  navajati poreklo države?

Katere podatke mora trgovec zagotavljati potrošniku pri prodaji preko spleta ?

Kakšne so zahteve za uvoz ekološko pridelanih proizvodov iz Makedonije?

Pridobitev dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov.

Ali  je dovoljeno na embalažo živilskega izdelka  navajati,  da vsebuje probiotik ?

Kdo je odgovorna oseba za dajanje kozmetičnih izdelkov na trg ?

Kateri so obvezni podatki na embalaži prehranskega dopolnila?

Ali se sme izdelek v letakih in drugih promocijskih materialih označiti z navedbo "priporočena cena"?

Ali je uporaba SIST standardov pri proizvodnji določenega izdelka pogoj, da je izdelek lahko dan na trg?

Kakšna je običajna stopnja odpisan za sveže meso?

Kateri so obvezni podatki na embalaži pred pakiranega živilskega izdelka?

Ali mora trgovec na debelo z živili tudi registrirati živilsko dejavnost?

Kateri so obvezni podatki na označbi hranilne vrednosti živilskega izdelka in kako se izračunajo te hranilne vrednosti?

Kako poteka trgovina z rastlinami na trgu EU?

Podjetje zanima, če je potrošniku dolžno plačati obresti  ker ni prejel naročenega blaga v pogodbenem roku, temveč je bila dobava realizirana  s 14 dnevno zamudo? Potrošnik je plačal vnaprej 20% vrednosti naročenega blaga.

Katere minimalno tehnične pogoje mora izpolnjevati podjetje, če želi vršiti trgovino na drobno z rezervnimi deli za avtomobile?

Kaj vsebuje tehnična dokumentacija za stroje?

Kaj je značilnost začasnega uvoza blaga?

Kako poteka uvoz blaga preko carinske pošte in katere pošiljke so oproščene plačila carinskih dajatev?

Kakšen je postopek za vračilo blaga dobavitelju v garancijskem roku zaradi popravila oz. zamenjave? 

S katerimi podatki mora biti opremljen stroj, ki se ga da na trg v Sloveniji?

Trgovca na debelo z rezervnimi deli za avtomobile zanima ali mora imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO)?

Ali je delodajalec primoran, da pred potekom pogodbe za določen čas, delavca o tem obvesti ali ima delavec odpovedni rok?

Katera stopnja DDV se obračuna pri prodaji izdelkov - prehranska dopolnila?

Katere vrste uvoznih postopkov poznamo in kdaj blago, ki se uvaža iz tretjih držav pridobi status skupnostnega blaga?

Kako se določi višina uvoznih dajatev?

Kateri praznični dnevni so tisti, ko so trgovine na drobno v Sloveniji zaprte?

Kdaj se šteje, da izvajalec storitev ni pravilno opravil?

Kdo je odgovorna oseba za kozmetične proizvode in kakšne so njene obveznosti?

Ali je trgovec dolžan povrniti kupcu -stranki kavcijo za embalažo (steklenice za vino), za katero mu je bila pred 10 - imi dnevi obračunana kavcijska vrednost?

Katere poslovne prakse se štejejo za agresivne in so predmet sankcij po Zakonu o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami?

Čebelar prodaja čebelarske izdelke - kako je ta dejavnost obdavčena?

Ali obstaja seznam kemikalij, ki se prodajajo na slovenskem trgu?

Podjetje zanima katera osebna varovalna oprema je vključena v kategorijo I in katere so obveznosti dobavitelja?

Katerih živil ni potrebno označiti s hranilno vrednostjo?

Ali je čebelar dolžan izdati račun?

Podjetje želi pričeti z uvozom izdelkov, ki se uvrščajo med medicinske pripomočke (MTP). Zanima jih, katere pogoje morajo poleg osnovne registracije trgovine na debelo z MTP -ji še izpolniti, da bodo lahko pričeli s poslovanjem?

Trgovec s tekstilnimi izdelki vrti v svoji trgovini glasbo. Zanima ga, kakšno nadomestilo mora za to plačati in komu, oziroma kakšne obveznosti mora v zvezi s tem izpolniti?

Trgovca, ki prodaja sezonsko sadje zanima, katere pogoje mora izpolniti, da bo lahko prodajal sezonsko sadje iz avtomobila?

Ali obstaja predpisana minimalna velikost izpisa cene  na izdelku in ostale posebnosti, ki zadevajo označevanje cen izdelkov ?

Ali se ovojni papir pri nakupu delikatesnih izdelkov prišteje ali odšteje od tehtane količine  izdelka ?

Kdaj se potrebuje EU potrdilo oz.  Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ?

 

Katera dokumentacija spremlja kozmetični izdelek pri dajanju na trg?

Ali je v Sloveniji dovoljeno obsevanje živil z ionizirajočim sevanjem?

Ali je v slovenski zakonodaji urejeno področje stroškov pošiljanja opominov potrošnikom zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti?

Pogoji za začetek poslovanja - spletna prodaja posteljnega tekstila, blazin, odej, posteljnih vložkov?

Način priglasitve kozmetičnega izdelka na trgu EU - uvoz iz Kitajske?

Katere podatke mora vsebovati izjava o skladnosti za osebno varovalno opremo? 

Če so v prodaji škropila in drugi pripravki, potrebujemo varnostni list. Kdo ga mora izdati in katere informacije mora le-ta vsebovati?

Kje so določene zahteve za označitev varovalnih oblačil?

Kako mora biti opremljen detektor ogljikovega (mon)oksida za dajanje na trg?

Katere so glavne značilnosti zaposlovanja na črno?

Kakšni so pogoji za skladiščenje izrabljenih gum?

Kateri tehnični pogoji morajo biti izpolnjeni za prodajo na drobno v prodajalni?

Kakšne so zahteve za uvoz sadja in zelenjave iz Makedonije, Srbije in drugih vzhodnoevropskih držav?

Kako poteka trgovanje z rastlinami znotraj EU?

Postopki pri komisijski prodaji rabljenih oblačil, ob odprtju trgovine?

Bistveni podatki deklaracije za prodajo peletov?

Lastnika spletne trgovine z elektronskimi izdelki zanima, če lahko na embalažo izdelka navede, da je garancijski list dostopen na spletni strani, ki jo izpiše?

Katere obveznosti morajo izpolnjevati proizvajalci in uvozniki elektronskih cigaret pri dajanju na trg?

Katere podatke mora vsebovati izjava o skladnosti za kovine in zlitine, uporabljene v materialih in izdelkih v stiku z živili?

Ali so trgovci dolžni sprejemati vračljivo embalažo od kupcev glede na sprejete Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže?

Kako morajo biti označeni artikli - plastični izdelki, ki jih uporabljamo za piknike?

Katere poslovne prakse veljajo za agresivne poslovne prakse?

Kateri dokumenti s podatki o blagu morajo biti na razpolago ob obisku tržnega inšpektorja?

Kako se lotiti registracije blagovne znamke za določen proizvod?

Ali so aditivi v živilih dovoljeni?

Katere podatke mora vsebovati izjava o skladnosti za stroje in za katere vrste strojev se jo mora izdati?

 

Kako morajo biti označene igrače pri dajanju na trg?   

 

Pri dobavi kuhinje je prišlo do napačnega  modela oz .  odstopanj od naročenega. Potrošnik te kuhinje ne želi imeti. Katere pravice v tem primeru ima potrošnik?

 

 Kateri predpisi urejajo področje nagradnih iger ?

S katerimi podatki morajo biti opremljene klimatske naprave pri prodaji na slovenskem trgu?

Za katere izdelke je potrebno obvezno navesti energijske nalepke?

Za katero električno in elektronsko opremo se plačuje okoljska dajatev in kdo je zavezanec za plačilo te dajatve ? 

Kako se obračuna carinski dolg pri uvozu blaga in kdaj se mora plačati ?

Za katere vrste mesa je obvezna tudi navedba države porekla pri označevanju?

Za katere skupine živil označevanje hranilne vrednosti ni potrebno ?

Katere gradbene proizvode je potrebno  označiti z oznako CE?

Član ima specializirano trgovino s fotografskimi aparati. Ali je potrebno kupcu zagotoviti prevod celotnih navodil proizvajalca, ki so zelo obširna in priložena na CD, izjemoma pa tudi v tiskani obliki?

Katere podatke mora vsebovati izjava ES o skladnosti strojev?

Kaj šteje kot tehnična dokumentacija igrač, če gre za dobavitelja igrač na slovenski trg?

Kako je obravnavana stvarna napaka po Obligacijskem zakoniku in kako po Zakonu o varstvu potrošnikov?

Kako so pirotehnični izdelki razdeljeni po kategorijah in kakšne omejitve pri prodaji veljajo za posamezne kategorije teh izdelkov?

Kako se dokazuje poreklo blaga na notranjem trgu EU?

Kaj se lahko prodaja v specializiranih trgovinah za promet z zdravili in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni?

Kako lahko za svoj proizvod »čistila za tekstil« pridobim  znak za okolje Evropske unije (Ecolabel flower oziroma okoljska marjetica)?

Kako je potrebno označiti alergene na predpakiranih živilih?

Kdaj se izdelku lahko določi geografsko poreklo?

Kakšne obveznosti imajo proizvajalci in dobavitelji nagrobnih sveč?

Katera opozorila morajo biti navedena na igračah, če gre za veleprodajo oziroma s prodajo igrač na debelo?

Ali je dovoljeno oglaševanje elektronskih cigaret?

Katere podatke mora vsebovati deklaracija detergentov za perilo?

Zanima me ali je otroške  plenice potrebno označiti s CE oznako in kaj vsebuje deklaracija  teh izdelkov?

Kaj je potrebno upoštevati pri plišastih igrač, če jih želimo prodajati v specializirani  prodajalni z igračami?

Kdo je odgovorna oseba za dajanje kozmetičnih izdelkov v promet in kaj mora zagotavljati?

Kakšna je vsebina izjave o skladnosti za električno opremo ?

Prosim za pojasnilo kako je potrebno označiti  hrano za male živali  ?

Ali garancijski list za izdelek  velja čeprav ob nakupu  manjka podatek o tipu izdelka in datumu prodaje ? 

 Za katere izdelke je potrebna oznaka CE ?

 Ali je potrebno, da trgovec, ki prodaja živilske izdelke na drobno  svojo dejavnost registrira za ta namen ?

 Kupec je že drugič v roku treh mesecev uveljavljal garancijo za pralni stroj in zahteva da mu ga trgovec zamenja za nov pralni stroj. Ali je do tega upravičen ?  

Podjetje se ukvarja s trgovino na debelo. Zanima jih, če je pri Upravni enoti potrebno prijaviti in na vhodu v prostore izpostaviti obratovalni čas v primeru razstavnega salona in skladišča podjetja. Načrtujejo namreč nov razstavni salon, ki se ne bo uporabljal kot prodajalna oziroma trgovina na drobno, ampak kot prostor, kjer lahko zainteresirani vidijo izdelke, ki jih bo vgradil monter.

Zanima me sprememba obratovalnega časa prodajalne z izdelki domače obrtiV mesecu maju bom v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci organizirala različne degustacije in kulturne dogodke zaradi česar bo trgovina odprta dlje kot običajno. Ali moram za  spremembo obratovalnega časa prodajalne pridobiti soglasje lokalne skupnosti?

Odpreti nameravam trgovino s prehrano in v ponudbo vključiti tudi prodajo prehranskih dopolnil. Prosim za informacijo kako je to področje urejeno v Sloveniji in kako morajo biti izdelki označeni ? 

 

Zanima me kdaj se primerjalno oglaševanje šteje kot primerno?

Kakšen je odstotek odpisa blaga zaradi poškodb, če gre za trgovino na drobno - s pohištvenim blagom?

V katerih primerih NI MOGOČE REGISTRIRATI BLAGOVNE ZNAMKE?

 

Ali je dovoljeno pri oglaševanju izdelkov preko tiskanih medijev uporabljati  termin priporočena cena in ali je to končna cena za konkretno blago ?

Ko se določen artikel - živilski izdelek umika iz prodaje, nas zanima, kaj vse je potrebno storiti?

Katere so obveznosti delodajalca pri izdelavi ocene tveganja?

Kako natančno je opredeljeno v katerem primeru gre za delo na črno?

Kako je potrebno  označiti  gospodinjske aparate - sesalnike pri prodaji na drobno ?

Prodajam  vse vrste ur in nakit. Kako vem, da gre za  stvarno  napako?

Zanimajo me pogoji glede prodaje umetniških del na stojnici. Sem samozaposlena oseba v kulturi in imam registrirano dejavnost. 

Kako je v Sloveniji urejeno izdajanje garancij za izdelke za trgovine s tehničnim blagom?

Za katere izdelke se lahko uporablja oznaka "izbrana kakovost", če govorimo o živilskih izdelkih?

Katere dopolnilne dejavnosti  se lahko opravljajo na kmetiji?   

 Ali so lahko živilski izdelki obsevani z ionizirajočim sevanjem?

 Kako mora biti označen detektor dima pri prodaji na drobno?

 Ali je pri prodaji blaga in storitev iz avtomatov obvezna  uporaba davčnih blagajn?

Ali se mora za uveljavljanje garancije obvezno predložiti račun?

Prodajalna z živilskimi izdelki prodaja tudi alkoholne pijače. Ali se v tovrstni prodajalni lahko oglašuje pivo na reklamnih panojih?

Kakšna je razlika med datumom minimalne trajnosti in datumom uporabe določenega živila?

Za katere gradbene proizvode se predloži izjava o lastnostih?

Zanima me kdaj se šteje, da je račun plačan z gotovino?

Ukvarjam se s prodajo energetskih napitkov. Zanima me, ali so lahko v ceniku opisi teh izdelkov v angleškem jeziku?

V pekarni poleg pekovskih izdelkov prodajamo tudi testenine lokalnih izdelovalcev. Kako morajo biti testenine označene pri prodaji končnim potrošnikom?

Imamo trgovino na debelo in drobno s svetili. Prosim za informacijo kakšna je stopnja odpisa za žarnice in svetila in kaj je osnova za izračun odpisane vrednosti blaga?  

Ali se morajo nakupovalne vrečke za večkratno uporabo označiti kot tekstilni izdelki?

Nismo registrirani za maloprodajo in se ukvarjamo izključno z B2B prodajo. Odprli bomo spletno trgovino – kjer bodo omejen asortiment blaga lahko naročali tudi fizične osebe. Ali se moramo dodatno registrirati za maloprodajo?

Kakšna je razlika med datumom minimalne trajnosti in datumom uporabe določenega živila?

Trgovec s pohištvom je od stranke zahteval 20% predplačilo in ga zanima katero obrestno mero mora uporabiti ob končnem obračunu kupnine?

Trgovcu s čevlji je stranka vrnila par čevljev, nekaj dni po nakupu z obrazložitvijo, da ji model in barva ne ustrezata. Zanima ga, če je v tem primeru dolžan vrniti kupnino?

Kakšne podatke mora vsebovati deklaracija medu, ki se prodaja končnim potrošnikom?

Kakšni so pogoji za oglaševanje piva na reklamnih panojih v trgovini?

Ali je navedba priporočene cene v oglasnem obvestilu potrošnikom dopustna?

Kakšne pravice ima kupec iz naslova garancije za pralni stroj, kupljen pred tremi meseci? 

Kaj vse je potrebno upoštevati pri dajanju igrač na trg?

Kakšne obveznosti imam kot delodajalec glede usposabljanja varstva pri delu?